Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

 • Mehmet Akif Ersoy kimdir?

  Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın güftekarı, şair ve yazar.

  Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Devleti'ne bağlı Arnavutluk'un İpek kazasına bağlı Şuşise Köyü'nden İstanbul'a gelmiş, annesi Emine Cemile Hanım ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu. Mehmet Tahir Efendi, ona ebced hesabıyla doğduğu yıl olan 1290'a karşılık gelen Rağıf ismini vermişse de çevresi tarafından Akif olarak çağırıldı. Akif dışında bir de Nuriye adında bir kızları bulunuyordu. Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesi'nde doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin "hasta adam" olarak nitelendirildiği döneme denk geldi. 1878 yılında, Akif 4 yaşındayken Fatih'de Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Babasının yazın Emin Paşa'nın çocuklarına ders vermesi sebebiyle Emin Paşa'nın çocukları ile arkadaşlık kurdu. Mehmet Akif, 1882 yılında ilköğretimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüştiyesi'ne başladı. Ayrıca Fatih Camii'nde Esad Dede'nin İran Edebiyatı derslerine katılıyordu. Lise eğitiminde Mülkiye'nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi'ne geçti. Şiirle ilgisi bu dönemde başlayan Mehmet Akif, ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı. 22 Aralık 1893 tarihinde birincilik ile mezun olmasından sonra Orman ve Ma'adin ve Ziraat Nezare'Baytar Müfettiş Muavini olarak tayin edildi. 1895 yılında ilk eseri olan 7 beyitlik gazeli "Kur'an'a Hitab", Servet-i Fünun Gazetesi'nde yayınlandı. 4 yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da görev yaptı. Bu seyahatler Mehmet Akif'in düşünce ve yazın hayatını çok etkildi. 1 Eylül 1898'de 25 yaşında iken Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızca'dan yaptığı çevirilen yayınlandı. 1906 yılında Halkalı Ziraat Mektebi'ne Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 1907'de Çiftlik Makinist Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı. Ardından bir yıl sonra II. Meşrutiyet'in ilan edildiği dönem İstanbul'da Umur-i Baytariye Dairesi Müdür Muavinliği'ne getirildi. 1908-1910 yılları arasında "Sırat'ı Müstakim" dergisinde yazdığı dönem en ünlü şiirleri "Küfe" ve "Seyfi Baba" yayınlandı. Kısa bir süre sonra Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisliğine tayin edilen Mehmet Akif, uzun süre bu kadroda kaldı. 1913'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. I. Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla Almanya'daki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berlin'e gönderildi. Ardından Arabistan ve Lübnan'a gitmiş ve burada batı-doğu ayrımına şahit oldu. İstanbul'a döndükten sonra Darül-Hikmet-i İslamiye'nin başkatipliğine atandı. Miili Mütareke döneminde kurtuluş hareketine destek verdi. Balıkesir'de yaptığı konuşmadan dolayı İstanbul'daki görevinden alındı. Ankara Hükümeti'nin kurulmasından sonra Burdur Milletvekili olarak meclise girdi. O sırada Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin desteği ile İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı. 18 Mart 1921'de kabul edilen şiir, 1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek "Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı" olarak ilan edildi. Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk Ordusu'na armağan etti. Sakarya Zaferi'nden sonra İstanbul'a geldi ancak İslami uyanışçı düşünürlerden olan Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet'in laik düzeninin oturması sebebiyle Mısır'a gitti. 1936 yılına kadar Mısır'da Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Siroz'a yakalanması üzerine 1935'te Lübnan'a, 1936'da Antakya'ya gitti. Hastalığının ilerlemesi üzerine ülkesine döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehitliği'nde bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy'un en önemli eseri olan "Safahat", 7 kitabtan oluşmaktadır. 1911 yılında yazdığı birinci bölümde osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini; 1912 yılında yazdığı "Süleymaniye Kürsüsünde" adlı ikinci kitapta, Osmanlı aydınlarını işlemiştir. 1913'de Safahat'ın üçüncü bölümü olan "Halkın Sesleri"ni ve 1914 yılında dördüncü bölüm "Fatih Kürsüsünde"yi yazdı. Ardından 1917 tarihli "Hatıralar" ve I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli "Asım"ı yazdı. Son ve 7. bölüm olan "Gölgeler"i 1933 yılında yazdı. Şiirlerinin toplu olarak yer aldığı 7 kitaplık eserine "İstiklal Marşı"nı koymayarak bu eserini Türk Milleti'ne armağan etmişti. Başlangıcı 1911 olan "Safahat", 1933 yılında tamamlandı. Özmer Ziya Doğrul, Mehmet Akif Ersoy'un kitaplarına almadığı şiirlerini de ekleyerek eseri, 1943 yılında tekrar yayımladı. Ardından 1987 yılında M. Ertuğrul Düzdağ, eseri önceki baskıları arasındaki farkı gösteren yeni bir basımını yaptı. "Kur'an'dan Ayet ve Hadisler" ve "Mehmet Akif Ersoy'un Makaleleri" adlı çalışmaları da ölümünden sonra yayımlanmıştır. Mesnevi, Hafız Divanı, Güllistan, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnu'nu, Victor Hugo, Lamartine ve Emile Zola gibi eserleri okumuş olan Mehmet Akif Ersoy'un eserleri anlatıya ve övgüye dayalıdır. "Sanat sanat içindir" görüşüne karşı çıkmış dini yönü ağırlıkta bir edebiyat tarzı benimsemiştir. Edebiyat dili olarak Milli Edebiyat akımına karşı çıkmış, aruz kullanmıştır. Hatta edebiyatta batılılaşma konusunda Tevfik Fikret ile çatışmıştır.

  Mehmet Akif'in kızı Feride'ye gönderdiği imzalı fotoğrafı

  İSTİKLÂL MARŞI

  Mehmed Âkif Ersoy’un Büyük Millet Meclisi tarafından 1921’de resmî millî marş olarak kabul edilen şiiri.

 • SAFAHAT
  Mehmed Âkif Ersoy’un (ö. 1936) yedi kitaptan oluşan şiir külliyatı.
 • Yayımlanmasında etkili olduğu ve başyazarlık yaptığı dergi

  SEBÎLÜRREŞÂD
  Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip’in yayımladığı dergi.
 • Benimsediği siyasî ve ideolojik akım

  İSLÂMCILIK
  XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
 • Kendisini himaye eden paşa

  ABBAS HALİM PAŞA
  Türk devlet adamı.
 • Dostu

  BABANZÂDE AHMED NAİM
  Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
 • Arkadaşı

  EŞREF EDİP FERGAN
  II. Meşrutiyet’le Cumhuriyet döneminin tanınmış dergilerinden Sebîlürreşâd’ı yayımlayan gazeteci ve yazar.
 • Hakkında eserler yazan dostu

  KUNTAY, Mithat Cemal
  Şair ve yazar.
 • Şiddetle eleştirdiği şair

  TEVFİK FİKRET
  Edebiyât-ı Cedîde şairi.
 • Bazı eserlerini Türkçe’ye tercüme ettiği devlet ve fikir adamı

  SAİD HALİM PAŞA
  Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
 • Bazı eserlerini Türkçe’ye tercüme ettiği Mısırlı düşünür

  MUHAMMED ABDUH

  Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.

Bütün ilişkili maddeler »

Mehmed Âkif Baytar Mektebi’nde talebe iken (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmet Âkif’in 1910 tarihli nüfus tezkeresi (M. Uğur Derman koleksiyonu)
“Müslümanların ictimâî şâiri Mehmed Âkif Bey” (14 Nisan 1913 tarihli Donanma mecmuası)
Mehmed Âkif’in Burdur mebusu iken çekilmiş bir fotoğrafı (1920; M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Âsım kitabının neşri vesilesiyle Mithat Cemal Kuntay’ın Mehmed Âkif onuruna verdiği davette çekilen fotoğraf (1924; soldan sağa: Süleyman Nazif, Cenab Şahabeddin, Abdülhak Hâmid Tarhan, Sâmipaşazâde Sezâi, Mehmet Âkif, Mithat Cemal ve oğlu; M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif büyük oğlu Emin ve küçük oğlu Tahir ile birlikte (Ocak 1929; M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif’in 23 Cemâziyelâhir 1348 (26 Kasım 1929) tarihiyle Hilvan’dan torunu Ferda’ya gönderdiği imzalı fotoğrafı (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif’in 1936’da Mısır’dan arkadaşı Eşref Edip’e gönderdiği son mektuplarından biri (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif Haziran 1936’da tedavi gördüğü Nişantaşı Sağlık Yurdu’nda (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif’in tabutu üniversite gençliğinin omuzlarında (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif’in Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan ve yol inşaatı sebebiyle taşınan eski mezarı (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif’in Edirnekapı Şehitliği’ndeki yeni mezarı
Resne Fotoğrafhanesi tarafından kartpostal şeklinde basılmış İstiklâl Marşı (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)
Mehmed Âkif’in mevlid-i nebî vesilesiyle yazdığı iki şiiri Tâhirülmevlevî hattıyla
Mehmed Âkif’in yirminci ölüm yıl dönümü vesilesiyle basılmış hâtıra pullar (26 Aralık 1956; K. Yusuf Ünal koleksiyonu)
Mehmed Âkif’in ellinci ölüm yıl dönümü vesilesiyle basılmış ilk gün zarfı (27 Aralık 1986; K. Yusuf Ünal koleksiyonu)